ریاست دوره های قبل
دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_407097_orig ImageHandler.ashx18 3_407204_orig  سخنرانی شهردار تهران
ImageHandler.ashx9 3_IMG_0165.gif 3_IMG_9548.gif 3_407097_orig