ریاست دوره های قبل
دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_IMG_9914.gif 3_IMG_4597 3_11 3_IMG_7599
3_09 3_IMG_7343 3_407091_orig 3_IMG_0006.gif